Architekt Lwówek Śląski BIURO INŻYNIERSKIE Bogumiła Bytnar
 
BIURO INŻYNIERSKIE Bogumiła Bytnar
ul. Asnyka 1
59 - 600 Lwówek Śląski
NIP: 616 - 111 - 88 - 85
 
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
Adaptacja projektów gotowych
Sporządzamy adaptacje projektów gotowych do warunków lokalnych budynków mieszkalnych, w tym domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz budynków gospodarczych.
Projekty budowlane
Sporządzamy projekty budowlane budynków mieszkalnych, w tym domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i gospodarczych oraz projekty budowlane rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
Świadectwa charakterystyki energetycznej
Dla budynków oddawanych do użytkowania oraz dla budynków, lokali mieszkalnych i części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową oraz w przypadku umów, na podstawie których następuję przeniesienie własności, zbycie lub powstanie stosunku najmu, sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej zawierające określenie wielkości energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynków i możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.
Kosztorysy budowlane
Sporządzamy kosztorysy inwestorskie, ofertowe i powykonawcze, w szczególności obejmujące założenia wyjściowe do kosztorysowania, ogólną charakterystykę robót budowlanych, przedmiar lub obmiar robót budowlanych, kalkulację uproszczoną, zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę wartości elementów scalonych, kalkulację szczegółową cen jednostkowych.
Oceny i opinie techniczne
Sporządzamy oceny i opinie techniczne na potrzeby realizacji projektów budowlanych przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy, określające możliwość przeprowadzenia inwestycji budowlanej w oparciu o analizę stanów granicznych nośności i użytkowania poszczególnych elementów konstrukcji obiektu budowlanego, a także o syntezę wymagań warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania,a w razie potrzeby przedstawiamy zakres robót budowlanych lub czynności prawnych niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego do właściwego stanu technicznego lub stanu zgodnego z prawem.
Diagnostyka budowlana
Przy realizacji powierzonych nam zadań główny nacisk kładziemy na dokładność i rzetelność wykonywanych opracowań technicznych, dlatego w naszej praktyce inżynierskiej wykorzystujemy specjalistyczne urządzenia i przyrządy przeznaczone do pomiarów i badań konstrukcji budowlanych, co przekłada się na prawidłowo zastosowane rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe w trakcie realizowanych inwestycji budowlanych prowadzonych pod naszym kierunkiem. Do wykorzystywanych przez nas urządzeń i przyrządów należy kamera termowizyjna, pirometr, anemometr, termohigrometr, wilgotnościomierz oporowy, wilgotnościomierz pojemnościowy, walizka diagnostyczna do określenia zasolenia murów, dalmierz laserowy i niewelator laserowy.
Doradztwo energetyczne
Dla obiektów budowlanych w fazie projektu i w fazie eksploatacji przeprowadzamy analizy energetyczne polegające na określeniu sezonowego zużycia paliwa (ilości paliwa) przez budynek na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, projektowanego obciążenia cieplnego niezbędnego do prawidłowego doboru kotła o odpowiedniej mocy znamionowej, wartości mostków cieplnych i ich wpływu na straty ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane, a w razie potrzeby przedstawienie sposobu zniwelowania ich wpływu, poprawnych rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych zapewniających zużycie ciepła przez budynki na racjonalnie niskim poziomie, zakresu robót budowlanych, z uwzględnieniem ekonomicznych czynników opłacalności inwestycji, niezbędnych do przeprowadzenia w celu obniżenia zużycia przez budynek energii końcowej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego, a także udzielamy konsultacji innym biurom projektowym w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych zastosowanych w projektach budowlanych, które mają wpływ na zużycie energii przez budynek.
Termowizja
Termowizję wykorzystujemy przy wykrywaniu wad izolacji termicznej przegród zewnętrznych budynków oraz wszelkich mostków termicznych i nieszczelności umożliwiających ucieczkę ciepła w wyniku z intensyfikowanej wentylacji, a także przy ustaleniu lokalizacji rur z ciepłą wodą, lokalizacji ewentualnych wycieków i nieszczelności oraz powstałych zawilgoceń w konstrukcji murów i stropodachów. A zatem uwidaczniamy wszelkie defekty nie widoczne dla oka nieuzbrojonego, co tym samym pozwala nam to na przeprowadzanie odbioru końcowego obiektów budowlanych lub robót budowlanych przy użyciu kamery termowizyjnej, a także wykonaniu oceny energetycznej budynków już istniejących.
Kontrole stanu technicznego
Przeprowadzamy kontrole okresowe polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów obiektów budowlanych, w szczególności obejmujące ocenę stanu technicznego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wyłazów na dach, drabin, trzonów kominowych w części wylotowej, ław kominiarskich, zewnętrznych ścian komina i okładzin komina, w których powierzchnia wchodzi w kontakt z środowiskiem zewnętrznym, elementów konstrukcyjnych dachu i stropodachu, stropów międzykondygnacyjnych, fundamentów i zewnętrznych ścian fundamentowych i piwnic, balkonów, tarasów, loggie, gzymsów, daszków, attyk, filarów, balustrad, ścian zewnętrznych ponad poziomem piwnic, wewnętrznych ścian nośnych i działowych, płyt biegowych klatki schodowej i spoczników międzykondygnacyjnych, podłóg i posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, pomieszczeń przyłącza gazu, wodomierza, węzła cieplnego, pralni, suszarni, itp.
Mykologia budowlana
Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku oraz w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, sporządzamy ekspertyzy mykologiczno - budowlane w szczególności obejmujące ocenę stanu technicznego elementów budynku, identyfikację wykrytych gatunków grzybów pleśniowych i domowych oraz owadów technicznych drewna metodą makroskopową i mikroskopową, określenie przyczyn zagrzybienia i porażenia budynku przez owady, określenie przyczyn zawilgocenia przegród budowlanych, zakres niezbędnych robót budowlanych jakie należy przeprowadzić w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zakres środków zaradczych zapobiegających powtórzeniu się zniszczeń wywołanych korozją biologiczną.
Projekty domów z dopłatą NFOŚiGW do 50 tysięcy złotych
Sporządzamy projekty budowlane jednorodzinnych budynków mieszkalnych na potrzeby uzyskania dofinanasowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 50 tysięcy złotych.
Nadzór budowlany
Sprawujemy funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie obiektów budowlanych.
Sprzedaż projektów gotowych
Zajmujemy się sprzedażą projektów gotowych (typowych) znanych biur architektonicznych o randze ogólnopolskiej.
 
http://www.bogumilabytnar.pl/
 

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.